Privacy

EVE Women´s Wellbeing gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74180428, vertegenwoordigt door Tanja van Assendelft, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe EVE Women´s Wellbeing met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie EVE Women´s Wellbeing persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk;
 3. bezoekers van de website;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten;
 5. samenwerkingspartners;
 6. alle overige personen die met EVE Women´s Wellbeing contact opnemen of van wie persoonsgegevens verwerkt worden, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

EVE Women´s Wellbeing verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, per Whatsapp of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens, andere persoonsgegevens, kopie identiteitsbewijzen, BSN nummer,bankrekeningnummer;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

 1. Doeleinden verwerking

EVE Women´s Wellbeing verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waarvan wij denken dat deze voor u van belang kan zijn;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.eve-denhaag.com;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze van u voor belang kunnen zijn. Het kan ook zijn dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend.

 1. Rechtsgrond

EVE Women´s Wellbeing verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 1. Verwerkers

EVE Women´s Wellbeing kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van EVE Women´s Wellbeing persoonsgegevens verwerken. EVE Women´s Wellbeing sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

EVE Women´s Wellbeing deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wij zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.

Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder of hostingpartij van online-software. Als het inschakelen van deze derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven.

EVE Women´s Wellbeing deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

EVE Women´s Wellbeing zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of sociale media pagina´s in kaart willen brengen. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Linkedin of Facebook. Deze partijen zijn ´EU-VS Privacy Shield´- gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

 1. Bewaren van gegevens

EVE Women´s Wellbeing bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. EVE Women´s Wellbeing hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van (mogelijke) samenwerkingspartners: 6 maanden na afronding van het (mogelijke) samenwerkingsverband;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 1. Wijzigingen privacystatement

EVE Women´s Wellbeing kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van EVE Women´s Wellbeing gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht EVE Women´s Wellbeing te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met EVE Women´s Wellbeing door een e-mailbericht te sturen naar info@eve-denhaag.com.

 1. Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behouders zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit binnen 48 nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop EVE Women´s Wellbeing persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met EVE Women´s Wellbeing door een e-mailbericht te sturen naar info@eve-denhaag.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

« Algemene voorwaarden